De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft het plan om van alle bij haar in bezit zijnde monumenten een brochure met informatie te maken. Op dit moment zijn de folders voor de kerktorens van Akkrum, Aldeboarn, Idaerd, en Eagum, de Klokkenstoel van Nes, de Himpenserpoldermole bij Wergea en het Mausoleum te Akkrum uitgegeven. Als u een brochure, in digitale vorm of de gedrukte uitgave, wilt ontvangen kunt u via ons contactformulier een verzoek daartoe indienen.

 

Brochure Himpenserpoldermole Wergea

 

Nieuws

Startnotitie "Hempensermeerpolder in beeld"                             Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder van de Hempensermeerpolder, en de Monumentenstichting Boarnsterhim, eigenaar van de Himpensepoldermole, hebben het initiatief genomen om een verkenning te starten naar de mogelijkheden om de beleving van het unieke gebied "De Hempensermeerpolder" te vergroten. Daartoe is de startnotitie "Hempensermeerpolder in beeld" opgesteld. 

Presentatie programmaplan “HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD”
Na veel voorbereiding en overleg is het nu zover dat het plan om de bekendheid van de unieke droogmakerij “HEMPENSERMEERPOLDER” te verbeteren feestelijk gestart kan worden.
Met deze vooraankondiging wordt u uitgenodigd om op woensdagmiddag 19 april a.s. ook aanwezig te zijn bij de spectaculaire start in restaurant De Wâldwei te Wergea. Wilt u ook de Hempensermeerpolder eens vanuit de lucht bekijken schrijf dan alvast deze datum in uw agenda.