Monumentenstichting Boarnsterhim
 

Welkom op de thuispagina van de "Monumentenstichting Boarnsterhim"

De Monumentenstichting Boarnsterhim is opgericht op 10 juni 2010 en heeft ten doel "het bevorderen van de instandhouding van monumenten, als bedoeld in de Monumentenwet, of andere cultuurhistorische objecten, voor zover die monumenten gelegen zijn binnen de grenzen van de voormalige Gemeente Boarnsterhim en voor zover die monumenten worden ondergebracht bij deze stichting".

De stichting is, op initiatief van de Gemeente Boarnsterhim, opgericht omdat deze rechtsvorm meer subsidiemogelijkheden heeft voor onderhoud en restauratie van Rijksmonumenten dan een gemeente.

De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft geen winstoogmerk en wordt bestuurd en ondersteund door onbezoldigde vrijwilligers. Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren Piet Dijkstra, Kees de Boer en Jan Galama. De vaste adviseur voor technische zaken en subsidieregelingen is de heer Wigle Pasma.    

 


Op 3 november 2010 zijn de volgende acht rijksmonumenten van de Gemeente Boarnsterhim overgedragen aan de nieuwe stichting.

Per 1 januari 2014 is de gemeente Boarnsterhim opgeheven. Haar grondgebied is opgesplitst en opgegaan in vier omringende gemeenten, waardoor de eigendommen van de Monumentenstichting Boarnsterhim in de gemeenten Heerenveen en Leeuwarden zijn komen te liggen.


De stichting tracht haar doel met de navolgende middelen te bereiken:

  • het in juridisch eigendom verwerven van monumenten
  • het (doen) restaureren en onderhouden van de verworven monumenten
  • het verwerven van geldmiddelen
  • alle andere wettelijke middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn

De geldmiddelen van de stichting zullen onder meer bestaan uit:

  • inkomsten uit verhuur van de eigendommen van de stichting
  • subsidies en donaties
  • gelden afkomstig van de Gemeente Boarnsterhim of diens rechtsopvolgers, bedoeld voor de instandhouding en eventuele verwerving van monumenten
  • hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.
 

ANBI instelling

Per 10 juni 2010 is de Monumentenstichting Boarnsterhim door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Dit betekent dat een mogelijke schenking / gift volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.  

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI`s gewijzigd. Aanvullende gegevens zijn in een subpagina vermeld onder de button WELKOM.

 

Informatie

De stichting probeert over haar monumenten zo veel mogelijk informatie te verzamelen, waardoor een zo compleet mogelijk beeld en verhaal kan worden gevormd. Als u in het bezit bent van mooie foto`s, nieuwsgierigmakende verhalen, anekdotes dan kunt u die sturen naar de secretaris Kees de Boer, Boarnsterdyk 66, 8491 AW te Akkrum of zenden naar mail@monumentenstichting.nl.

 

Film 03-11-2010 GPTV MONUMENTEN BOARNSTERHIM NAAR STICHTING